โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ - Kalasin Hospital
  ภาพกิจกรรม    มีภาพกิจกรรมทั้งหมด   83   ภาพ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ - Kalasin Hospital  
 

ค้นหาตามชื่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 เครื่อง ยอดบริจาค 4,300,000.00 บาท
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ยอดบริจาค 2,500,000.00 บาท
สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ยอดบริจาค 1,030,000.00 บาท
พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี พร้อมครอบครัว ยอดบริจาค 1,000,000.00 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด ยอดบริจาค 1,000,000.00 บาท
สมาคมสตรี นักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย จ.กาฬสินธุ์ ยอดบริจาค 720,000.00 บาท
คุณประชัย เศรษฐปิยานนท์ ยอดบริจาค 500,000.00 บาท
บริษัทกิตติกมล คุณสมบัติ บุญเพิ่ม ยอดบริจาค 500,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเปงฮงเตียงกี่ ยอดบริจาค 500,000.00 บาท
ครอบครัวอนุชวานิช ยอดบริจาค 450,000.00 บาท
หลวงปู่หา สุภโร(หลวงปู่ไดโนเสาร์) วัดสักกะวัน(ภูกุ้มข้าว) ยอดบริจาค 360,000.00 บาท
กลุ่มสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการ “แยก แลก ยิ้ม” ยอดบริจาค 320,000.00 บาท
กองทุนบ้านวรามิตร หจก.โรงสีไฟกาฬสินธ์ุรุ่งเรือง 3 และบริษัทกมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด โดยคุณสมบัติ วรามิตร ยอดบริจาค 300,000.00 บาท
บริษัท เอราวัณเคมีการเกษตร จำกัด โดยคุณกุลรัตน์ สุพรรณธะริด ยอดบริจาค 300,000.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ยอดบริจาค 222,222.00 บาท
แพทย์หญิงดารินทร์ หริการภักดี ยอดบริจาค 200,000.00 บาท
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยอดบริจาค 200,000.00 บาท
นพ.บรรพจน์ - ทพญ.จิราภรณ์ สุวรรณชาติ ยอดบริจาค 200,000.00 บาท
นายยงยุทธ หล่อตระกูล ยอดบริจาค 200,000.00 บาท
รอแยล บิสตี้​ กาฬสินธุ์​ ยอดบริจาค 200,000.00 บาท
ร้านรุ่งเพชรอาหลั๋ย ยอดบริจาค 200,000.00 บาท
หจก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง คุณปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์ ยอดบริจาค 200,000.00 บาท
คุณเป็งฮั่ว เจริญศักดิ์ขจร และครอบครัว ยอดบริจาค 170,000.00 บาท
บริษัท ไทยพีนัทซัพพลาย (กาฬสินธุ์) จำกัด ยอดบริจาค 150,000.00 บาท
หจก.ทัดทรวงพาณิชย์ และกลุ่มโฮมฮักรักในหลวง ยอดบริจาค 110,000.00 บาท
อาจารย์นงลักษณ์ สภานุชาต และคณะ ยอดบริจาค 104,890.00 บาท
กองทุนทองเจิม สุวรรณชาติ ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
คณะผู้ปฏิบัติธรรม คุ้มดวงแก้ว จ.สมุทรปราการ ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
คุณจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
คุณดุสิต เต็งนิยม ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
คุณประมาณ - คุณวิลาวัลย์ ตียะไพบูลย์สิน ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
คุณมานพ - ดร.กันติมาภรณ์ วิวัฒน์ตระกูล ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
คุณยายสายทอง โพธิแท่น ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
คุณวรพจน์ คุณนิ่ม คุณกัลยาณี รัตนไตรมงคล ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
คุณวรรณชัย - คุณพูนสุข อิฐรัตน์ พร้อมครอบครัว ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
คุณวุฒิชาติ - คุณบานชื่น มิ่งมิตรมี พร้อมครอบครัว ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
คุณเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
นพ.ถนอมศิลป์ ก้านมะลิ และครอบครัว ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
นพ.สุนทร - อ.จินดารัตน์ ธีรพัฒนพงศ์ เตี่ยสมจิตร แม่ยี่สุ่น และครอบครัวธีรพัฒนพงศ์ คุณยายทองผุด และครอบครัวจันทอุปฬี ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
บริษัท สนามโปรดักส์(1994) จำกัด ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
พระอาจารย์ฌานิพิทย์ อินทจารี ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
คุณพรเพ็ญ แซ่เฮง ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
ร้านถูกและดี ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
ร้านสมภพ3 ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และ สมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
หจก.พ.สุวรรณธุรกิจก่อสร้าง ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
คุณเดชา คุณรุจิรฎา เลิศสหพันธ์ ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
คุณเพ็ญศรี แซ่เฮง ยอดบริจาค 100,000.00 บาท
ชมรมสายสัมพันธ์49 และร้านมานะวิทยุ ยอดบริจาค 60,700.00 บาท
สมาคมคนไทยในนอร์เวย์และสวีเดน ยอดบริจาค 57,220.00 บาท
นพ.วีระ - ภญ.ปณิตา เยาวพฤกษ์ ยอดบริจาค 50,000.00 บาท
แพทย์หญิงนภาพร โชติช่วงนิรันดร์ ยอดบริจาค 50,000.00 บาท
สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ยอดบริจาค 50,000.00 บาท
หจก.กาฬสินธุ์การพิมพ์ คุณธงชัย - คุณธิดา ชูโชติ ยอดบริจาค 50,000.00 บาท
หจก.ต้นธุรกิจพิโก คุณสุรียพัชร์ เสรีอำนวย ยอดบริจาค 50,000.00 บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และชาวบ้านตำบลนาดี ยอดบริจาค 32,546.00 บาท
ดร.อนุสรณ์ จำเริญเจือ ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร และคณะครู นักเรียน ยอดบริจาค 31,445.00 บาท
ทพญ.ปิยนาถ กุยสาคร, คุณตาประยุทธ กุยสาคร คุณยายนันทา กุยสาคร, พญ.ปิยนุช ประฏิภาณวัตร ยอดบริจาค 30,000.00 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด ยอดบริจาค 30,000.00 บาท
คุณสุริยา เล็กสมบูรณ์ ยอดบริจาค 30,000.00 บาท
กลุ่มเพื่อนรัก 59 และ อนร.15 ยอดบริจาค 25,600.00 บาท
ชมรมอู่ซ่อมรถยนต์กาฬสินธุ์ ยอดบริจาค 25,000.00 บาท
นพ.กัลย์ เนื่องโพธิ์ - พญ.อรุณรัตน์ อังคะรุด ยอดบริจาค 20,000.00 บาท
เภสัชกร กฤช โชติการณ์ พร้อมด้วยมารดา ยอดบริจาค 20,000.00 บาท
1.คุณ Rujira Patritti 2.คุณทัศนีย์ สงวนตระกูล 3.คุณนาฎยา หัตถกิจโกศล 4.คุณนิภา มิตรภานนท์ 5.คุณรุ่งทิพย์ หาสะศรี 6.คุณปิตินันท์-คุณจุฬาลักษณ์ มิตรถานนท์ 7.คุณปิยะพร มิตรถานนท์ 8.คุณวสันต์-คุณปิยะนาฎ วาสนพิชัย 9. คุณสุคนธา ธรรมสินธุ์ ยอดบริจาค 16,000.00 บาท
คุณโกวิทย์ มีตา ยอดบริจาค 12,000.00 บาท
ลูกหลาน คุณตาเภา ภูดอนม่วง ยอดบริจาค 10,000.00 บาท
คุณบัวทอง​ พละสาร​ ยอดบริจาค 10,000.00 บาท
คุณบุหงา สีสถาน พร้อมครอบครัว ยอดบริจาค 10,000.00 บาท
คุณศักดิ์พิทักษ์ กิตตินุสรณ์ ยอดบริจาค 10,000.00 บาท
ชมรมลูกจ้าง รพ.กาฬสินธุ์ ยอดบริจาค 10,000.00 บาท
คุณยายถนอม ไชยภู ยอดบริจาค 10,000.00 บาท
น.ส.อัมพร อุดรรักษ์ ยอดบริจาค 10,000.00 บาท
คุณศิริพร พิมพะนิตย์ คุณลดาวัลย์ ปรีดี ยอดบริจาค 10,000.00 บาท
นจอ.อุโฆส จิระชีวะนันท์ ยอดบริจาค 10,000.00 บาท
สายสัมพันธ์ 19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ยอดบริจาค 5,500.00 บาท
คุณชายศรี ระวิสิทธิ์ ยอดบริจาค 5,000.00 บาท
คุณพีรพงษ์ โลหะมาศ และคุณราตรี โลหะมาศ ยอดบริจาค 5,000.00 บาท
คุณวิไลวรรณ ศรีรัตนาลัย ยอดบริจาค 5,000.00 บาท
คุณสุทัย นิ่มพงษ์ศักดิ์ ยอดบริจาค 5,000.00 บาท
อาจารย์บังอร ฆารสมบูรณ์ ยอดบริจาค 5,000.00 บาท
คุณเสกสรรค์ สุวรรณรักษ์ และผู้มีจิตศรัทธา ยอดบริจาค 0.00 บาท
บริษัทเมก้าไดเร็ค กรุ๊ป ยอดบริจาค 0.00 บาท