ทีมพัฒนาระบบงานสำคัญ
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการพัฒนาระบบสิทธิผู้ป่วย
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
คณะกรรมการพัฒนาระบบจัดการความรู้/ งานวิจัย
คณะกรรมการพัฒนาระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน
คณะกรรมการพัฒนาระบบเครื่องมือแพทย์
คณะกรรมการพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการเครื่อข่ายปฐมภูมิ
คณะกรรมการพัฒนาระบบองค์กรแพทย์

...

Re-accreditation ครั้งที่ 3

ภาพ

...

ENV round

ภาพ

...

Kick off Re-accreditation ครั้งที่3 22 ก.พ. 64

ภาพ

...

Risk round ศัลยกรรม 20 ม.ค. 64

ภาพ

...

Risk round อายุรกรรม 18 ม.ค. 64

ภาพ

...

ENV Round 8 ม.ค. 64

ภาพ
เอกสารระบบบริหารความเสี่ยง ข่าวทั้งหมด
นโยบายบริหารความเสี่ยง รายละเอียด
นโยบายการจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ รายละเอียด
นโยบายขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข... รายละเอียด
ความพึงพอใจ ข่าวทั้งหมด
เอกสารคุณภาพ สรพ. ข่าวทั้งหมด
เอกสารคุณภาพ QIC ข่าวทั้งหมด