ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกว...      ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี...      ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 เข็มมุ่ง (Hochin Plan)
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 อัตลักษณ์
 นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายความปลอดภัย
 มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายสื่อสังคมออนไลน์
 ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 ระบบ smart slip รพ.กาฬสินธุ์
 Consent Form ICT Portal
 ระบบ Health For You (H4U) For Hospital
 อาชีวเวชกรรม
 งานพัฒนาคุณภาพ

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 121  
สถิติเดือนนี้ : 2,955  
สถิติปีนี้ : 48,802  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 663,103  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  

    เป้าหมายยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ (Goals)

เป้าประสงค์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

เป้าประสงค์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

เป้าประสงค์ที่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

เป้าประสงค์ที่4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

เป้าประสงค์ที่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

เป้าประสงค์ที่7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

เป้าประสงค์ที่ 8 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

เป้าประสงค์ที่ 9: การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 10: การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

เป้าประสงค์ที่11 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

เป้าประสงค์ที่12 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ

ป้าประสงค์ที่ 13 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

เป้าประสงค์ที่ 14 :  สร้างการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนสุขภาพตามวิถีชุมชนโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811020, 043-812183, 043-815939, 043-812981, 043-811021, 043-811169
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.