ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกว...      ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี...      ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 เข็มมุ่ง (Hochin Plan)
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 อัตลักษณ์
 นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายความปลอดภัย
 มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 นโยบายสื่อสังคมออนไลน์
 ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 ระบบ smart slip รพ.กาฬสินธุ์
 Consent Form ICT Portal
 ระบบ Health For You (H4U) For Hospital
 อาชีวเวชกรรม
 งานพัฒนาคุณภาพ

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
สถิติวันนี้ : 119  
สถิติเดือนนี้ : 2,953  
สถิติปีนี้ : 48,800  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 663,101  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  


       ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
   แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อ Covid-19 213
   FM-ACD-046-00 SAR 2018 268
   รายงานการประเมินตนเองของPCT 541
   ทบทวน SPA และService Profile 717
   ทบทวนและจัดทำทบทวน 12 กิจกรรม 606
   เอกสารจัดทำรายงานความก่าวหน้าในระยะเวลา 6 เดือน หลังการรับรองตามข้อเสนอแนะของ สรพ. 426
   แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 431
   Template นำเสนอ SPA ของทีมนำ 548
   แบบฟอร์มถอดบทเรียน 522
   เอกสารคุณภาพ ปี 2559 894
   Service Profile หน่วยงาน 2344
   Service Profile PCT 1676
   แบบฟอร์ม ONE PAGE แบบประเมินตนเองของ PCT 926
   แบบฟอร์ม ONE PAGE แบบประเมินตนเองของ ทีมนำ 751
   ค้นหาขุมทรัพย์จากเวชระเบียน อาจารย์วรวรรณ 451
   รายงานประเมินตนเอง (SAR Part 1- Part 3) 1040
   SPA ของ PCT 676
   เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 353
   HA Scoring 504
   แบบฟอร์ม Service Profile 1026
  แสดงไฟล์งานศูนย์พัฒนาคุณภาพทั้งหมด    
   ข้อมลการใช้สารเคมีในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 23
   สรุปการดำเนินงานตามยุทธฯ 2561 73
   แผนปฏิบัติราชการ รพ.กาฬสินธุ์ 2561 79
   ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ รพ.กาฬสินธุ์ 2561 87
   ผลการดำเนินงาน รพ.กาฬสินธุ์ ไตรมาส 1-2562 Cockpit 77
   KPI template รพ.กาฬสินธุ์ 2561 102
   ส่งเมล์ อ.สุรชัย 2.ผลงานดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธณรม (เล่มเล็ก) 462
   ส่งเมล์ อ.สุรชัย 1.แบบประเมินตนเองคนดีศรีสาธารณสุข 35 หน้า 467
   เอกสารประกอบการบรรยาย CPR 652
   การเงิน 695
   การขอตรวจและคัดรับรองสำเนารายการทะเบียนบ้าน 459
   การจัดซื้อ-จัดจ้าง 1014
   ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 752
   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ 477
   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 704
   เบี้ยประชุมกรรมการ 604
   ร่างระเบียบฯการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 474
   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 431
  แสดงไฟล์เอกสารงานอื่น ๆทั้งหมด    
   การพัฒนาระบบการจำหน่ายที่ส่งเสริมการดูแลอย่างต่อเนื่อง ในทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักน้อย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ (พ.ศ.2562) 909
   รายงานการสอบสวนการเสียชีวิตจากการรับประทานกลอยพิษ 708
   แผลดีด้วยมือครู 776
   ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด Resistive Exercise Band และฝึกการทรงตัว Balance training ต่อการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยจิตเวช 3313
   ผลของการเตรียมตัวเพื่อคลอดต่อการแสดงพฤติกรรมการเผชิญความปวดขณะรอคลอด 527
   ตัวแปรคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อกิจกรรมการพยาบาล 515
   ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย 518
   ความชุกของเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในจังหวัดกาฬสินธุ์ 1052
   การสร้างพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิถีธรรมชาติบำบัด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 504
   การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 488
   การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้สูงอายุที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว 432
   การดูแลตนเองที่บ้านของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน และอัมพาตเต็มตัว ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 571
   แบบเสนอโครงการวิจัย 720
   คำแนะนำในการส่งรายงานการวิจัยฉบับย่อ 610
   การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กพัฒนาการล่าช้า 535
   การรับรู้ต่อปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อการรับรองคุณภาพซ้ำ 537
   การ พัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยเบาหวานและครอบครัวในคลินิกเบาหวาน 1195
  แสดงไฟล์ผลงานการวิจัยทั้งหมด    
   ใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 68
   หนังสือแสดงความยินยมเข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 36
   หนังสือยินยอมรับการทำหัตถการ 151
   ตารางเวรเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 489
   แบบคำขอร้องขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบอุทุกภัยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 63
   ใบแลกเปลี่ยนเวร 637
   ประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อจากอุบัติเหตุจากการทำงาน 988
   ใบแจ้งซ่อมงานโครงสร้างพื้นฐาน 1234
   รายงานการวิเคราห์หารากเหง้าของปัญหา (root cause analysis :RCA) 326
   แบบฟอร์มส่งต่อลูกจ้างเข้ารับบริการคลินิกอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 220
   ใบส่งซ่อมงานบำบัดน้ำเสีย 649
   แบบ ปย 2 1054
   แบบ ปย 1 787
   ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 1029
   ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง 1642
   แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล Unit Cost ของแต่ละหน่วยงาน 1302
   ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน OT 1565
   FlasPlay 822
   แบบฟอร์มประเมิน competency 1544
   แบบรายงานการพัฒนาบุลากร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 1125
  แสดงไฟล์แบบฟอร์มทั่วไปทั้งหมด    
   แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 7
   แบบฟอร์มแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ข้าราชการ) 118
   แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 92
   แบบประเมินพนักงานกระทรวง 107
   แบบประเมินฯ พนักงานราชการ 113
   แบบใบยกเลิกวันลา 518
   แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (ตาม ว 10/24 มกราคม 2550) ==> เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล 551
   แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (ตาม ว 10/24 มกราคม 2550) ==> แบบประเมินผลงาน 358
   แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (ตาม ว 10/24 มกราคม 2550) ==> ข้อเสนอแนวคิด 342
   แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน (อวช1) ระดับเชี่ยวชาญ ตาม ว16/2538 สายงาน ==> นายแพทย์ 361
   แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน (อวช1) ระดับเชี่ยวชาญ ตาม ว16/2538 สายงาน ==> ทันตแพทย์ 459
   แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน (อวช1) ระดับเชี่ยวชาญ ตาม ว16/2538 สายงาน ==>เภสัชกร 307
   แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน (อวช1) ระดับเชี่ยวชาญ ตาม ว16/2538 สายงาน ==>พยาบาลวิชาชีพ 421
   แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน (อวช1) ระดับเชี่ยวชาญ ตาม ว16/2538 สายงาน ==>นักวิชาการสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ 416
   แบบฟอร์มขอนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล (นับตาม ว10/48 และ ว16/2538 542
   แบบใบลาพักผ่อน 3055
   แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร 2812
   แบบใบลาอุปสมบท 439
   แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว 723
   แบบประเมิน 54 822
  แสดงไฟล์การเจ้าหน้าที่ทั้งหมด    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811020, 043-812183, 043-815939, 043-812981, 043-811021, 043-811169
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.